Du är här: Hem » Flygplatser » Axamo » Utredning ny flygplats

Ny fpl - Axamo

Det redovisade materialet är kopior från Stadsarkivet i Jönköping hämtade av Lars Fältskog. I några fall renskrivna av Gerd Starby.

Jönköpings första flygplats anlades på ett vattensjukt område mellan Munksjön och Rocksjön. Det var en medveten strategi av Jönköpings stad att erbjuda just sådan mark. Samma sak hände när järnvägen HNJ skulle bygga en station i Jönköping.

Efterhand som trafiken ökade och flygplanen blev större under senare delen av 1940-talet så blev det uppenbart att något måste göras. Särskilt under vår och höst blev det problem när flygplatsen tidvis inte kunde var öppen för trafik. Nu började Jönköpings stad också bli intresserade av marken för industrier som behövde flyttas ut från stadskärnan. 1950 fastställde Länsstyrelsen en ny stadsplan för Jönköping där flygplatsen angavs som industriområde.

Stadsplan

Utredaren ansåg att i framtiden blir det bara några större flygfält i närheten av de större städerna och snabbtåg till dessa. Det gamla flygfältet kunde då bli industriområde.

1955 hade frågan om ett nytt flygfält avancerat och ett samarbete inletts med Luftfartsverket om att utreda plats för ett nytt flygfält.

Ingeniörsfirman Kjessler & Mannerstråle AB fick 1956 i uppdrag att utreda lämpligaste platsen för en ny flygplats. Deras första redovisning kom i maj 1957.

Nyfpl20

Beskrivning, Kostnadsjämförelse.

Efterhand som utredningen fortsatte så blev två platser mer intressanta. Det var Axamo (0040) och Hedenstorp (0045) båda med olika alternativ för banförläggning.

Det slutliga valet blev Hedenstorp,

Nyfpl47

men inte enligt det ursprungliga förslaget utan på västra sidan av Västersjön. Bansträckningen syns inom det rödmarkerade området. Det blev alltså till slut inget av de åtta ursprungliga förslagen.

Så återstod frågan om var stationsbyggnad, hangar och driftsbyggnad skulle lokaliseras.

De tre olika förslagen var:

Nyfpl50norr

Alternativ 1 i södra banändan.

Nyfpl60

Alternativ 2 i södra banändan men norr om tvärbanan.

Nyfpl70norr

Alternativ 3 på västra sidan av banan med infart från riksfemman, nuvarande R40.

Först ut var i norra banändan eftersom Riksväg 5, den vi kallar Göteborgsvägen, går där. Men så kom information från Vägverket att de tänkte dra en ny sträckning från Röde påle (ungefär vid Råslätt) över Sandseryd och ansluta vid riksfemman vid Dumme mosse. Att det sedan inte blev så är en annan historia. Det verkade då bäst att förlägga angöringen till den södra banändan. Så alternativ 1 blev det valda alternativet.

Jönköpings stad hade förmodligen i god tid planerat för inlösen av den mark som behövdes. När beslutet väl var fattat om var gjordes en karta över markförvärvs och hinderområde.

 Nyfpl80

 

Linjeflyg var milt sagt missbelåtna med banstandarden på gamla fältet. 1958 gjorde de en ny framstöt till Jönköpings stad med ett förslag till en enklare hårdgöring av banan med oljeindränkt sand. Varken Jönköpings stad eller Luftfartsverket trodde att det var genomförbart men Linjeflyg var påstridiga och Jönköpings stad lovade att utreda kostnaderna. Linjeflyg framförde också att de trodde att en ny flygplats låg minst fem år fram i tiden, något som skulle visa sig vara fel. Även byråkrati kan åstadkomma resultat. Tfn-samtalet redovisas i Lin hårdgöring av bana. Ärendet begravdes sannolikt i tysthet.

Men 1958 startade anläggandet av det nya flygfältet, som fick arbetsnamnet Axamo, med trädfällning.

1959 kom arbetet med banorna igång. Det var Skånska cementgjuteriet, numera Skanska, som fick entreprenaden. Lars Arnerdal var en av arbetsledarna och som också samlade bilder och tidningsklipp från anläggandet. Vi har haft tillgång till hans album och fått skanna det.

Nyfpl200

Bilden visar arbetsledningen.

Nyfpl201 

Den imponerande maskinparken.

Expressen skrev den 19 mars 1960

Nyfpl205

och GP skrev den 13 juni om hur arbetet pågick.

Nyfpl210

Några klipp ur lokaltidningarna finns inte med i albumet med undantag för ett klipp ur Smålands Allehanda som utlyste en namntävling.

Nyfpl220

Klippet är inte daterat varför det varit svårt att följa vilka förslag som kom in och vilket som vann. Men det var nog ingen av beslutsfattarna som brydde sig.

Flygplatsen togs i bruk 1960-12-20. Banan var klar men inga byggnader. Trafikledning mm fick ta plats i baracker.

Nyfpl230

Byggandet av  stations-, drift-  och hangarbyggnader var igång.

Nyfpl250

Bilden visar stationsbyggnaden nästan färdig.

Permanenta banan 02-20 (nuvarande bana 01-19) 1600 meter lång. Tvärbana (gräs)11-29 1200 meter lång.

Den officiella invigningen var först 1961-09-03. Invigningsceremonin förrättades bland andra av dåvarande kommunikationsminister Gösta Skoglund, Överdirektör Henrik Winnberg, Landshövding Jönköpings Län Allan Nordenstam, Drätselkammarens ordförande Stig Lagerberg Byråchef Bertil Bergman Luftfartsverket och Carl-Gustav Rydelius Flygplatsföreståndare

Nyfpl260

  Terminalen färdig i sin fulla glans.

Privatflyget hade fortsatt att använda gamla fältet men den första juli 1963 var det slut. Även privatflyget fick flytta till Axamo. Luftfartsstyrelsen och Jönköping stad kom överens om villkoren för överlämnandet av mark och byggnader. Området överlämnades formellt den 1 oktober. Nedläggning av det gamla fältet.